Marketing Mix czyli …

Z pojęciem jakim jest marketing spotkał się już z pewnością niejeden z nas. Z definicji tego pojęcia wynika, iż są to wszelkie działania podejmowane w celu jak najbardziej korzystnego ukształtowania stosunków między producentem a konsumentem. Pojęcie marketing mix z kolei oznacza każdą działalność przedsiębiorstwa, której celem jest maksymalny wzrost zainteresowania danym produktem, przy jednoczesnym niskim nakładzie. Jego kluczowym przesłaniem (jednocześnie celem) jest jak najpełniejsze i najbardziej efektywne zaspokojnienie potrzeb nabywców . Jednocześnie firma, musi umieć tak zorganizować wszelkie działania, by osiągnąć własne cele. Działania składające się na tak zwany marketing mix dotyczą takich elementów jak: produkt – jego odpowiedni dobór(przy doborze towaru, należy brać pod uwagę konkurencję oraz zorientować się w faktycznym zapotrzebowaniu i potrzebach potencjalnych klientów; cenę – powinna zachęcać do nabycia danego produktu a jednocześnie powinna być zgodna z polityką firmy; najlepszy sposób dystrybucji – sprawne dotarcie do konsumenta a także biegła współpraca z hurtownikiem; właściwy system komunikowania się z otoczeniem czyli promocja, reklama, sprzedaż.

Idealne rozwiązanie dotyczące tego rodzaju strategii to sytuacja, w której wszystkie elementy czyli produkt, cena, dystrybucja, sposoby komunikacji z klientem (otoczeniem) osiągną swój optymalny poziom. Skuteczność i efektywność oraz dbałość o potrzeby klienta – to najważniejsze założenia idei na której opiera się mechanizm jakim jest marketing mix.

Dodaj komentarz