Sięgamy po kredyty inwestycyjne

Każda firma posiada określone rodzaje dóbr czyli tak zwany majątek.  Dzieli się go na dwa główne rodzaje. Są to:
Majątek trwały czyli wartości niematerialne, środki trwałe, należności długoterminowe, inwestycje długoterminowe,
Majątek obrotowy między innymi: towary, materiały, produkty.

Kredyt o jakim mowa w tym artykule czyli kredyt inwestycyjny dotyczy pierwszego rodzaju dóbr czy majątku firmowego. Mówiąc bardziej fachowo majątek trwały to forma pożyczki udzielanej  danej firmie przez bank, która przeznaczona jest na stworzenie nowego lub zwiększenie już istniejącego majątku trwałego .
Środki uzyskane z tego typu kredytu obejmują takie elementy dobór materialnych firmy jak:
rzeczowy majątek trwały – mowa tutaj o inwestycjach przeznaczonych na zakup nieruchomości, maszyn, urządzeń; remont lub budowa potrzebnych pomieszczeń;
wartości niematerialne i prawne czyli zakup licencji, nabycie patentów i znaków towarowych, koszta badań marketingowych, koszta zakupu niezbędnego oprogramowania;
finansowy majątek trwały czyli zakup udziałów, akcji, długoterminowych papierów wartościowych itp.
Kredyty inwestycyjne jakie mamy do swojej dyspozycji dzielą się na kilka rodzajów. Wyznacznikiem podziału jest konkretny cel na jaki przeznaczane są środki jakie chcemy pozyskać. Podział ten wygląda następująco:
kredyty na wyposażenie – środki można spożytkować wyłącznie na:
a. modernizacje  lub zakup sprzętu; nabywanie lub budowa potrzebnych budynków przemysłowych czy handlowych;
kredyty na restrukturyzację czyli przebudowa struktury firmy w celu zapewnienia jej i przywrócenia płynności finansowej;
kredyty przeznaczone na zakup lub budowę całych obiektów przemysłowych i rolnych.
Kredyty inwestycyjne mogą być udzielane w dwóch formach. Pierwsza z nich to jednorazowy kredyt na finansowanie jednej, określonej transakcji; jest to kredyt nieodnawialny. Drugi rodzaj przyznanego kredytu to linia kredytowa – może być odnawialna, wskazana w chwili gdy sięganie po środki jest względnie regularne czy też częste.

Dodaj komentarz